A.G.D. ÕIGUSBÜROO

Õigusbüroo A.G.D. ÕIGUSABI GRUPP
Teie rahu ja edikus on meie peamised prioriteedid!
Kui arvate, et vajate kvaliteetset õigusabi, võtke meiega julgelt ühendust,
saates e-kirja meie meiliaadressile: agd@agd.ee - või helistades +372 58 266 266
Meie pädevused valdkonniti
Meie Õigusbüroo juristid omavad progressiivseid erialateadmisi ja oskuseid ning osutavad õigusabi tsiviilõiguses tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel
Pereasjad
 • konsulteerimine ja kliendi huvide esindamine kohtus
 • abielu lahutusega seonduvad lahendused
 • elatise sissenõudmine kohtuväliselt ja kohtu kaudu
 • väljamõistetud elatise suurenemine ja vähendamine
 • abieluvaralepinguga seonduvad lahendused
 • ühisvara jagamine
 • lastega suhtlemiskorda puudutavad lahendused
 • eestkostega seotud küsimused
 • isaduse tuvastamine
 • muud tähelepanu väärivad küsimused
  Töövaidlused
  • konsulteerimine ja kliendi huvide esindamine kohtus ja/või töövaidluskomisjonis
  • töölepingute sõlmimise, muutmise või lõpetamisega seotud küsimused
  • töölepingute ja muude töösuhteid reglementeerivate dokumentide koostamine ning korrigeerimine
  • töövaidluskomisjoni otsuste analüüs ja vaidlustamine
  • muude oluliste küsimuse lahendamine
  Äriõigus (firmade, asutuste ja ühingutega seonduv)
  • äriühingute ja mittetulundusühingute asutamine, jagamine, ühinemine ja lõpetamine
  • osaühingute ümbervormistamine;
  • ühingute ja firmade likvideerimine;
  • asutamise ja tegevuse alustamisega seotud konsultatsioonid;
  • äriregistrile dokumentatsiooni ettevalmistus ja esitamine;
  • juhatuse liikmete vahetamise ja sissekandmise vormistamine;
  • otsuste, lepingute, eeskirjade koostamine;
  • määruste analüüs ja esitatud dokumentides puuduste kõrvaldamine;
  • põhikirjade koostamine ja muutmine;
  • juhtimisega seonduv muu erialane õigusnõustamine;
   Lepingute ja muude õigussuhetega seonduv temaatika
   • konsulteerimine
   • lepingute ettevalmistus ja korrigeerimine;
   • pretensioonide, kaebuste ja avalduste koostamine;
   • õigusabi osutamine lepingute sõlmimise protsessis;
   • kohtus esindamine nii võlausaldaja kui ka võlgniku õiguste eest seismine
   • võlgnevuste kohtuväline ja kohtulik sissenõudmine;
   • muud olulised küsimused
   Väärteoasjad
   • konsulteerimine
   • väärteootsuste analüüs ja edasikaebamine
   • klientide õiguste kaitse kohtuväliselt ja kohtus
   Pärimisega seotud asjad
   • Pärimisega seotud küsimustsele vastuste leidmine
   • Pärandi vastuvõtmisega seotud konsultatsioonid
   • Pärandist loobumisega seotud õigusabi
   • Pärandvara pankrotiga seotud asjad
   • Abi testamentide ja pärimislepingute koostamisel
   • Olemasoleva testamendi ja pärimislepingu analüüs
   • Huvide ja õiguste esindamine pärimismenetluses
   • Kohtuvaidlustes osalemine
   Täitemenetluse algatamine ja vaidlustamine
   • täitemenetlusega seonduv konsulteerimine
   • võlgniku huvide esidamine täitemenetluses
   • sissenõudja õiguste esindamine täitemenetluses
   • täitemenetluse vaidlustamine
   Korteriühistutele osutatav õigusabi
   • korteriühistu tegevusega seotud küsimused ja konsulteerimine
   • õigusabi korteriühistu organite otsuste ettevalmistamisel ja vormistamisel
   • töövõtjate ja teenuste osutajatega vaidluste lahendamine ning õigusabi
   • korteriühistu sisedokumentatsiooni vormistamine ja korrigeerimine
   • korteriühistu õiguste esindamine kohtus
   • võlgnevuste sissenõudmine
   Tarbijaõigustega seotud problemaatika
   • konsulteerimine
   • pretensioonide ja pretensioonidele vastuste koostamine
   • esindamine tarbijavadluste komisjonis
   • tarbijavaidluste komisjoni otsuste edasikaebamine kohtus
   • kohtus esindamine
   Muu õigusteenus
   • dokumentide õiguslik analüüs ja konsulteerimine
   • esindamine läbirääkimistel ja vaidluste lahendamisel
   • kohtus üldine esindamine: hagide, vastuste, taotluste ja kaebuste koostamine
   • tsiviil- ja halduskohtus esindamine
   • esindamine likvideerimis- või pankrotimenetluse
   kaheksa+
   aastat
   praktikat
   Meie eelised
   Osutame pädevat ja personaalset õigusabi enamikes tsiviilõiguse valdkondades
   Kaasaaegne praktika
   Omame pikkaajalist kogemust asjade ajamises kohtutes ja kohtuväliselt.
   Konfidentsiaalsus
   Meie klientide info on konfidentsiaalne ega kuulu mitte avalikustamisele ega arutamisele kolmandate isikutega. Meie ei küsi seda mis ei oma probleemi seisukohalt mitte mingit tähtsust.
   Personaalsus
   Individuaalne koostöö iga kliendiga arvestades tema soove ja ootusi.
   Kutselised õigusteadlased
   Meie teeme oma tööd omades selleks kõiki vajalikke teadmisi, oskusi ja tunnistusi tagades osutatava õigusabi perfektset kvaliteedi
   Effektiivssus
   Iga konkreetse probleemi lahendamisel kulutame ainult nii palju aega kui seda on vaja konkreetse ülesande täitmiseks
   Selgus
   Tasustamine on selge, detailne ja läbipaistev
   Õigusteenuste maksumus
   Õigusteenuste eest saab tasuda järgmisel viisil
   Fikseeritud tasu
   Poolte kokkuleppel kehtestatakse fikseeritud tasu (honorar) õigusabi eest, kusjuures kehtestatakse õigusabi eest tasumise tähtaeg ja kord: ühekordne sissemakse või osade kaupa. Tasu osade kaupa tasumisel kehtestatakse avanssi suurus ja honorari ülejäänud osa maksmise graafik.
   Tunnitasu
   Lepinguga võidakse ette näha tunnitasu. Tunnitasu määr sõltub asja ja õigusabi osutamisel tehtava töö iseloomust ja keerukusest.
   Kindel protsent väärtusest
   Tasu õigusabi eest võidakse kehtestada osana rahasummast, mis on saadud volitaja poolt õigusabi osutamise tagajärjel.
   Kuutasu
   Õigusbürooga sõlmitakse nn juriidilise teenindamise lepinguid, mille alusel maksab klient igakuiselt eelnevalt kokkulepitud tasu. Õigusabi eest tasumise kord kehtestatakse poolte kokkuleppel, lähtudes õigusabi olemusest ja muudest tähelepanuväärivatest asjaoludest.
   Esitage meile päring konsultatsiooni saamiseks
   Meie spetsialist võtab Teiega ühendust, et täpsustada konsultatsiooni detaile
   Teie e-posti aadress
   Teie telefoni number
   Vajutades nuppule saada nõustute meie andete töötlemise põhimõtetega
   Privaatsusreeglid
   A.G.D. Õigusabi Grupp OÜ
   Reg.kood: 12235027
   Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn,
   Harju maakond, Eesti
   Tel: +372 58 266 266
   e-post: agd@agd.ee

   Helistan kohe
   Call Close
   Soovite, et meie helisaksime Teile tagasi?
   Või helistage meile ise, kui soovite
   +372 58 266 266
   privaatsusreeglid
   Made on
   Tilda